Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus on KELA:n kustantamaa kuntoutusta. Kuntoutus tapahtuu toimitiloissamme tai tarvittaessa asiakkaan kotona, koulussa tai hoitopaikassa.

Fysioterapeuteistamme Heidi Haapamäki ja Tuula Kallioniemi toteuttavat vaikeavammaisten KELAn kustantamaa avokuntoutusta. Katso osaamisestamme tarkemmin Henkilökunta-sivultamme.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla sairaudesta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen tai toiminnallinen haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavan vaikeaa selviytyä kotona, koulussa, työelämässä tai muussa elämässä.

Yksilöllinen kuntoutus / fysioterapia perustuu hoidosta vastaavan yksikön laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Terapia alkaa täyttämällä potilaan esitieto-lomake, haastattelulla ja huolellisella tutkimuksella alkumittauksineen, joiden avulla kartoitetaan kuntoutujan toimintakykyä. Tutkimustulokset ja -löydökset ovat perusta laadittavalle terapiasuunnitelmalle. Kuntoutuja on aktiivisesti mukana terapiaa sekä sen toteutustapaa, sisältöä ja aikataulua suunniteltaessa. Fysioterapia sisältää mm. fysioterapeuttista neuvontaa ja ohjausta, liikehoitoa, manuaalista terapiaa ja terapeuttista harjoittelua. Terapian tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa tunnistamaan voimavaransa ja tukea häntä käyttämään ja harjoittamaan toiminta- ja työkykyään. Terapia toteutetaan fysioterapialaitoksemme tiloissa, asiakkaan kotona tai koulussa tms. sekä tarvittaessa altaalla tai kuntosalilla.